Compact and Low-Insertion-Loss 1×N Power Splitter in Silicon Photonics

Runkui Yao, Hongxiang Li, Bohao Zhang, Weiwei Chen, Pengjun Wang, Shixun Dai, Yuxiao Liu, Jun Li, Yan Li, Qiang Fu, Tingge Dai, Hui Yu, Jianyi Yang, Lorenzo Pavesi  

Journal of Lightwave Technology (Volume: 39, Issue: 19, Oct.1, 2021)
 
 
 
DOI: 10.1109/JLT.2021.3098346